Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne m. in.: umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowy dożywocia, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy/oświadczenia ustanowienia służebności osobistych, gruntowych i przesyłu, umowy/oświadczenia ustanowienia hipotek, umowy przedwstępne/warunkowe, umowy spółek, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • sporządza poświadczenia (to jest: poświadcza za zgodność z oryginałem dokumenty, poświadcza datę pewną, dokonuje poświadczenia własnoręczności podpisów, poświadcza pozostawanie przy życiu);
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły (m.in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, osobowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni);
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.